Regulamin

1 PRZEDMIOT UMOWY

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług (zwane dalej „Ogólnymi Warunkami”) stanowią integralną część umowy o świadczenie usług sprzątania (zwanej dalej „Umową”) zawartej pomiędzy ANW System a Klientem.
 2. [DEFINICJE] Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków poniższe pojęcia otrzymują następujące znaczenie:
  • Ogólne Warunki – niniejszy dokument zatytułowany Ogólne Warunki Świadczenia Usług z dnia 10.03.2021,
  • Umowa – umowa o świadczenie usług sprzątania, której integralną częścią są Ogólne Warunki, zawarta pomiędzy Help-dom.com a Klientem,
  • Help-dom.com - firma „ANW System” działalność gospodarcza z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 42B/76, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców CIEDG  REGON: 520455590, NIP: 6793226965 oraz strona „Help-dom.com” 
  • Klient – konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz osoby prawne, które zawarły Umowę o świadczenie Usługi za pośrednictwem Serwisu,
  • Klient Biznesowy – osoba fizyczna prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne, które zawarły Umowę o świadczenie Usługi za pośrednictwem Serwisu,
  • Klient Prywatny – konsument, który zawarł Umowę o świadczenie Usługi za pośrednictwem Serwisu, która to umowa nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • Serwis – serwis internetowy pod adresem: https://help-dom.com, który służy do zawierania Umów pomiędzy ANW System a Klientem,
  • Usługa – usługa sprzątania świadczona na rzecz Klienta na zasadach określonych w Umowie,
  • Zamówienie – określone przez Klienta warunki świadczenia Usługi, które obok Ogólnych Warunków stanowią integralną część Umowy,
  • Pomoc domowa – osoba faktycznie realizująca Usługę na rzecz Klienta.
 3. Kontakt z Help-dom jest możliwy za pośrednictwem:
  • poczty elektronicznej – info@help-dom.com ,
  • telefonicznie pod numerem +48 571 500 918 .

2 RODZAJE USŁUG

 1. ANW System świadczy na rzecz Klientów następujące rodzaje usług sprzątania:
  • sprzatanie STANDARD o zakresie podstawowym: odkurzanie i mycie podłóg, wycieranie kurzy z powierzchni łatwo dostępnych, mycie armatury łazienkowej, mycie kabiny prysznicowej/wanny, mycie sedesu, opróżnianie koszy na śmieci, mycie blatów, mycie umywalki, mycie luster, mycie sprzętów AGD z zewnątrz, umycie lub wstawienie brudnych naczyń do zmywarki, przetarcie parapetów, przetarcie oświetlenia, przecieranie grzejników, przetarcie kontaktów, sprzątanie maksymalnie do 3m. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapewnienia podestu (drabiny/krzesła/schodków), który umożliwi sprzątanie w miejscach niedostępnych z podłogi dla pracownika, jeżeli sprzątanie będzie tego wymagało. Usługa dotyczy standardowego stanu zabrudzenia.
  • sprzątanie PREMIUM o zakresie rozszrzonym: odkurzanie i mycie podłóg, wycieranie kurzy z powierzchni łatwo dostępnych, mycie armatury łazienkowej, mycie kabiny prysznicowej/wanny, mycie sedesu, opróżnianie koszy na śmieci, mycie blatów, mycie umywalki, mycie luster, mycie sprzętów AGD z zewnątrz, umycie lub wstawienie brudnych naczyń do zmywarki, przetarcie parapetów, przetarcie oświetlenia, przecieranie grzejników, przetarcie kontaktów oraz mycie piekarnika, mycie lodówki, mycie kuchenki mikrofalowej, doczyszczanie fug w łazience, mycie glazuty łazienkowej, środki czystości, sprzątanie maksymalnie do 3m. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapewnienia podestu (drabiny/krzesła/schodków), który umożliwi sprzątanie w miejscach niedostępnych z podłogi dla pracownika, jeżeli sprzątanie będzie tego wymagało. Usługa dotyczy standardowego stanu zabrudzenia.
  • sprzątanie KOMPLEKS: kompleksowanie doczyszczanie wszystkich powierzchni - odkurzanie i mycie podłóg, wycieranie kurzy z powierzchni łatwo dostępnych, mycie armatury łazienkowej, mycie kabiny prysznicowej/wanny, mycie sedesu, opróżnianie koszy na śmieci, mycie blatów, mycie umywalki, mycie luster, mycie sprzętów AGD z zewnątrz, umycie lub wstawienie brudnych naczyń do zmywarki, mycie parapetów, przetarcie oświetlenia, mycie grzejników, mycie kontaktów, mycie piekarnika, mycie lodówki, mycie kuchenki mikrofalowej, doczyszczanie fug w łazience, mycie glazuty łazienkowej, środki czystości, sprzątanie maksymalnie do 3m. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapewnienia podestu (drabiny/krzesła/schodków), który umożliwi sprzątanie w miejscach niedostępnych z podłogi dla pracownika, jeżeli sprzątanie będzie tego wymagało.
 2. Cena Usługi jest określona w Serwisie i jest płatna z góry na konto i gotówką po sprzątaniu.
  • Cena zależy od metrażu powierzchni sprzątanej, zakresu sprzątania (STANDARD, PREMIUM, KOMPLEKS), wyboru jednokrotnej lub wielokrotnej usługi. Ceny pokazuje system w formularzu zamówienia przy wyborze odpowiednich opcji zamówienia. Klient może wybrać opcję dodatkowe, które są dodatkowo płatne:
  • mycie okien – ceny zależą od metrażu powierzchni czyszczącej, cena pokazuje się w formularzu zamówienia po podaniu odpowiednich danych,
  • Termin wykonania Usługi nie może przypadać przed zaksięgowaniem środków pieniężnych na rachunku bankowym ANW System.
 3. Klient ma prawo do zmiany terminu lub godziny świadczenia Usługi do 72 godzin przed pierwotnie zaplanowanym czasem realizacji usługi.

3 ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa zawierana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu przeglądarki internetowej. Klient nie jest zobowiązany do posiadania certyfikowanego bezpiecznego podpisu elektronicznego. Bezpieczeństwo połączenia z Serwisem zapewnione jest poprzez szyfrowanie danych przy wykorzystaniu certyfikatu SSL.
 2. Klient Prywatny za pośrednictwem Serwisu zawiera Umowę o świadczenie Usługi z „ANW System” działalność gospodarcza z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 42B/76, 30-552 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców CIEDG, REGON: 520455590 NIP: 6793226965.
 3. Klient Biznesowy za pośrednictwem Serwisu zawiera Umowę o świadczenie Usługi z firmą „ANW System” działalność gospodarcza z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 42B/76, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców CIEDG, REGON: 520455590, NIP: 6793226965
 4. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest podać prawdziwe informacje. Składanie zamówienia przez Klienta jest dokonywane zgodnie z pouczeniami Serwisu.
 5. Klient składa Zamówienie na wykonanie Usługi, w którym określa:
  • rodzaj Usługi,
  • termin i godzina wykonania Usługi,
  • miejsce wykonania Usługi,
 6. W razie określenia terminu wykonania Umowy przez Klienta Prywatnego, krótszego niż 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, do skutecznego zawarcia Umowy niezbędne jest wyrażenie przezeń stosownego oświadczenia za pośrednictwem Serwisu. W takim przypadku, po wykonaniu Usługi przez Help-dom.com, traci on uprawnienie do odstąpienia od umowy.
 7. Składając Zamówienie Klient potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie Ogólnych Warunków oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu wykonania usługi.
 8. Umowa jest zawierana na czas wykonania Usługi.

4 WARUNKI WYKONANIA USŁUGI

 1. Pomoc domowa wykonuje Usługę korzystając ze środków czystości oraz sprzętów należących do Klienta, chyba, że klient zamówił środki i sprzęty (w zależności od wybranej opcji sprzątania).
 2. Godziny wykonywania Usług są następujące: 8.00 – 20.00 od poniedziałku do soboty
 3. Usługi są realizowane na terenie następujących miast:  Kraków i okolic.
 4. Klient zobowiązuje się zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy Pomocy Domowej.
 5. W przypadku, gdy w miejscu świadczenia Usługi Pomoc Domowa uzna, że nie ma zapewnionych bezpiecznych i higienicznych warunków pracy albo stwierdzi, iż jest obiektem napaści słownej, bądź fizycznej, świadczenie Usługi będzie natychmiast przerwane, a Klient zostanie obciążony karą umowną w wysokości ceny jednokrotnej wizyty, w kwocie, za którą miała zostać wykonana usługa.
 6. W przypadku gdy klient zamówił usługę, ale z jego powodu nie została ona zrealizowna i nie zmienił jej czas realizacji maksymalnie 48h przed usługa, nie jest uprawniony do zwrotu kosztów za usługę.

5 PŁATNOŚCI

 1. Klient ma prawo do wyboru jednej z form płatności bezgotówkowych za Usługę:
  • płatność przelewem bankowym.
  • płatność kartą kredytową.
  • gotówką po sprzątaniu
 2. Klient Prywatny ma prawo żądana wystawienia faktury bez VAT za zakupioną Usługę. Faktura w formie elektronicznej w formacie PDF jest przesyłana na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Zamówieniu.
 3. Klient Biznesowy po złożeniu zamówienia otrzyma fakturę VAT w formacie PDF na podatny w zamówieniu adres e-mail.

6 REKLAMACJE

 1. Jeżeli Klient jest nieusatysfakcjonowany z terminowości lub jakości wykonania Usługi, ma prawo złożenia reklamacji do 48 godzin po zakończeniu usługi sprzątania. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres: info@help-dom.com, albo w formie pisemnej na adres: ul. Wielicka 42B/76, 30-552 Kraków. Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie i ewentualnie dowody na nienależyte wykonanie Usługi np. fotografie opatrzone datą i godziną.
 2. ANW System zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni i zawiadomienia Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Help-dom ponownie wykona usługę, polegającą na jednokrotnej wizycie, w zakresie reklamowanej usługi, w terminie uzgodnionym z Klientem, jednakże nieprzekraczającym 30 dni od rozpatrzeni reklamacji.

7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

 1. ANW System ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Klienta podczas wykonywania Usługi przez Pomoc Domową.
 2. ANW System oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej, które obejmuje szkody powstałe w mieniu Klienta podczas świadczenia Usług. Suma ubezpieczenia wynosi 100- (sto) złotych.
 3. W przypadku powstania szkody w mieniu Klienta podczas wykonywania Usługi, Klient winien złożyć reklamację oraz współpracować z ANW System podczas procesu likwidacji szkody, w szczególności udzielać informacji, składać wymagane przez ubezpieczyciela dokumenty i udostępnić miejsca świadczenia Usług do oględzin.

8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. W związku z wykonaniem Usługi i dokonaniem płatności przez Klienta konieczne jest udostępnienie danych osobowych Klienta.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 31 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16) oraz rozporządzeniem MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta jest ANW System.
 4. Help-dom stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 5. Klient ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, w szczególności może żądać poprawienia lub usunięcia danych osobowych Klienta przez ANW System.
 6. Na wniosek Klienta ANW System informuje o przysługujących prawach w zakresie ochrony danych osobowych Klienta.
 7. Dane Klienta są wykorzystywane w celach marketingowych prez ANW System tylko, jeśli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Klient zawsze może zrezygnować z subskrybcji do newslettera.

9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy, może natomiast przesunąć termin sprzątania do 72h przed zamówioną usługą.
 2. W przypadku, gdy Klient zrezygnuje z wykonania Usługi w trakcie jej trwania, zobowiązany jest do zapłaty za całą zamówioną Usługę, Klient Prywatny ma obowiązek zapłaty kwoty adekwatnej do przepracowanej liczby godzin przez Pomoc Domową.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi Prywatnemu w odniesieniu do Umów, jeżeli ANW System wykonał Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.

10 PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem 10.03.2021 r.
 2. ANW System zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia Ogólnych Warunków. Zmiana Ogólnych Warunków wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Serwisu. W przypadku Umów zawartych przed datą publikacji zmiany Ogólnych Warunków stosuje się warunki dotychczasowe.
 3. Niniejsze Ogólne Warunki oraz Umowa poddane są pod właściwość prawa polskiego.
 4. W razie sporu na tle stosunku prawnego wynikającego z Umowy ANW System i Klient będą dążyć do polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia spór będzie poddany pod właściwość sądu powszechnego według miejsca świadczenia Usługi.
 5. Postanowienia Ogólnych Warunków mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.
 6. W związku z zapewnieniem najwyższej jakości usługi, ANW System dba o to, aby osoby sprzątające, realizujące usługę utrzymania czystości, były odpowiednio wyszkolone w zakresie swoich obowiązków oraz przejawiały wysoką kulturę osobistą. Zgodnie z dobrymi zasadami współpracy Zleceniodawca nie powinien proponować pracownikom Help-dom.com bezpośredniej współpracy, poza obowiązującą obie strony umową. Dokładamy najwyższych starań, aby dostarczyć rzetelną i profesjonalną usługę, i pragniemy, aby ta wymiana była obustronna.