Polityka prywatności

1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych w ramach Serwisu Help-dom.com oraz innych kanałów komunikacji z klientem jest firma „ANW System” działalność gospodarcza z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 42B/76, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców CIEDG  REGON: 520455590, NIP: 6793226965 (zwana dalej „Help-dom” lub „Administratorem”).
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Administrator danych osobowych zapewnia, że zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 4. Wszelkie pytania, wnioski i skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować w formie pisemnej na adres Administratora lub na adres e-mail: info@help.dom.com

2 INFORMACJE W FORMULARZACH

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, które są niezbędne do złożenia zamówienia, realizacji oferowanych usług lub skorzystania z formularzy zamieszczonych w serwisie, w szczególności (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, nr rachunku bankowego, a w przypadku klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej), a także inne dane uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie lub przy pomocy innych kanałów komunikacji z Klientem.
 2. Serwis przetwarza dane osobowe użytkownika w celu prawidłowej realizacji oferowanych usług (określonych w niniejszej Polityce prywatności oraz Regulaminie) oraz wszelkich dodatkowych usług świadczonych na Państwa rzecz wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym dla użytkownika formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 3. Każdy użytkownik korzystający z Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym niniejszą Polityką prywatności.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa lub gdy usługa, która jest świadczona ma charakter ciągły (subskrypcja newslettera).

3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. W zależności od zakresu usług z jakich korzysta użytkownik, Administrator może umożliwić dostęp do danych osobowych użytkownika dla odbiorców innych niż Administrator. Katalog odbiorców danych może wynikać ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa.
 2. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi hostingowe, utrzymania i rozwoju Serwisu, świadczącym usługi doradcze oraz świadczącym inne usługi na rzecz Administratora, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu.
 3. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnionych np. przez Google, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane poza obszar EOG. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywania danych osobowych zostały zapewnione przez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO.

4 PRAWA

Użytkownik ma następujące prawa, z których uprawniony jest skorzystać w każdym czasie:
 1. Użytkownik ma prawo zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe klienta Administrator przechowuje (Prawo dostępu do danych).
 2. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy, ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana zarówno do użytkownika jak i innego wskazanego przez użytkownika podmiotu. Prawo to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane Administratorowi przez użytkownika. (Prawo do przenoszenia danych).
 3. Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także żądać uzupełnienia niekompletnych danych (Prawo do poprawiania danych).
 4. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia jakichkolwiek danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, jeżeli zachodzi prawnie uzasadniona okoliczność do usunięcia danych (Prawo do usunięcia danych).
 5. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania, jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów użytkownika (Prawo sprzeciwu).
 6. Użytkownik uważając, że Administrator przetwarza dane osobowe w niewłaściwy sposób, może skontaktować się w tej sprawie z Administratorem i zgłosić swoje uwagi. Ponadto, ma prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym)
 7. Użytkownik ma prawo zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzane danych osobowych użytkownika, w sytuacji gdy istnieją prawnie uzasadnione okoliczności do ograniczenia przetwarzania danych (Prawo do ograniczenia przetwarzania).

5 ZMIANA ZASAD PRYWATNOŚCI

 1. Zasady prywatności mogą ulec zmianie m.in. ze względu na zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, zmianę zakresu oferowanych usług, czy zmiany technologiczne dotyczące Serwisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze dostępna w Serwisie.

6 INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis Help-dom.com (dalej: Serwis) korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”).
 2. Serwis tworzy plik cookie po wejściu na stronę Serwisu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • uzyskania danych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości,
  • dostosowanie interakcji z użytkownikiem w aplikacji celem dostosowywania serwisu do potrzeb użytkowników oraz sprawniejszej realizacji oferowanych usług,
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

7 USUWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.